Esra Pamuk
Esra Pamuk
Giriş Tarihi : 08-01-2016 00:15

KENDİ ESERİYLE GÖMÜLEN İSTİKLAL ŞAİRİ MEHMED AKİF

“ Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince Ağrı

                                                    Günler şu heyulayı da er geç silecektir

                                                     Rahmetle anılmak ebediyet budur ammaDiyadin

   Sessiz yaşadım kim beni nereden bilecektir?”

 

Doğubayazıt

Patnos

Eleşkirt

Tutak

Taşlıçay

Hamur

İshak Paşa Sarayı

 

 

Mehmed Akif, 63 yıllık hayatını ‘birkaç mısrada yitip gitmiş, heder olmuş bir ömür…’olarak tanımlamaktadır. Oysa her anı mücadele içerisinde geçmiş, muzdarip ama daima umutlu, huzurlu, ahlaki bir hayat serüveniydi onunki. Hakk’a yürüdükten sonra dahi aziz bedeninin yattığı toprağa dikilecek taşa yukarıdaki dörtlüğün kazınmasını isteyecek kadar duyarlıydı. Akif, Osmanlı İmparatorluğu’nun inkırazını ruhunda hissetmekle kalmadı, İmparatorluğun yıkılma sürecine girdiği bu yeni dönemde uğradığı büyük hayal kırıklığının da yükünü taşıdı. O, hiçbir zaman muktedirlerin safında yer almadı, davasına hep sadık kaldı. Ümmetin ve insanlığın dertleriyle dertlendi. Ömrünü yeni hayatın getirdiği sorulara Kuran’dan cevaplar üretmekle geçirdi. Onun ‘heder’ olmuş dediği ömre neler sığmadı ki …..

Mehmed Akif’in hayat serüveni Aralık 1873 yılında Fatih’te Sarıgüzel’de doğumuyla başladı. Henüz dört yaşında iken Emir Buharı Mahalle Mektebi’ne gönderildi ve  iki yıl eğitim aldıktan sonra ibtidai mektebine yazıldı. Mahalle Mektebini ve Fatih Merkez Rüştiyesini bitiren Akif’i, annesi medreseye göndermek istese de babası meslek ve mektep seçiminde serbest bıraktı, Akif ’de zamanın gözde mektebi olan mülkiyeyi seçerek idadi kısmına yazıldı. Oldukça başarılı bir öğrenci olan Akif, ilk olarak babasından aldığı Arapçasını ilerletirken Farsça dersleri de almaya başladı. Bu arada kendi kendine Fransızca öğrenmeyi de başaran Akif dil derslerinde olduğu kadar diğer derslerde de başarılıydı. Bir yandan güreş’e gidip fiziki gelişimine katkı sağlarken diğer yandan da çeşitli kitaplar okuyarak zihin gelişimini sağlıyordu.

Akif, şiir okumayla yetinmeyerek şiir yazmaya başladı. Mehmed Akif, Mülkiye Mektebinin idadi kısmını bitirdikten sonra, yüksek kısmına geçti. Birçok sahada başarıyla ilerleme ve gelişme gösterdi. Bu arada hayatında dönüm noktası sayıla bilecek önemli bir gelişme ile yüzleşmek zorunda kaldı.  Akif önce babasını kaybetti. Bu acının üzerinden bir yıl bile geçmeden evlerinin tamamen yanması, aileyi büsbütün sefalete ve yalnızlığa itti. Bu felaketten ailesini kurtarabilmek için Akif, Mülkiyeyi bırakmak zorunda kaldı. O zaman yeni açılan ve iş imkânı fazla olan Halkalı Baytar Mektebine yatılı öğrenci olarak girdi. İçerisinde bulunduğu bu zor yılların üstesinden de başarıyla gelen Akif, Baytar Mektebini de birincilikle bitirdi. Daha sonra baytar olarak vazifeye başladı ve muhtelif mıntıkalarda görev yaptı.

 Mehmed Akif, 1894 yılında İsmet Hanımla evlendi ve beş tane çocuğu oldu. Akif Ailesi, hayatlarının başında tattıkları saadet ve mutluluğu, tevekkül ve samimiyetleri sayesinde hayatlarının sonuna kadar taşıyabilen nadir ailelerdendir. Akif, 1906’da Halkalı Ziraat Mektebi’nde hocalık yapmaya başladı. Daha sonra Çiftçilik Makinist Mektebinde de dersler verdi.1908’de Darülfünun Umumi Edebiyat Müderrisliğine tayin edildi.

Osmanlı İmparatorluğu için felaketlerin ard arda geldiği bir devirde ilk Arnavutluk İsyanı baş gösterdi. Akif, bunun gibi felaketlerin ardından daha büyük sıkıntıların doğacağını hissetti ve o ihanetler olmadan milletini cesaretlendirip, karşı koymaya hazırlamanın yollarını aradı. Bu arada memleketi kurtaracak ve milletin ümidini yeniden alevlendirecek gönül erlerinin ortaya çıkması gerektiğine inanan Akif, Ziraat Nezareti ve Darülfünundaki vazifelerinden istifa ederek şahsi ihtiyaçlarını unutup milletin ızdırabını dindirmeye koştu ve söylediklerini ilk defa kendisi tatbik etti. Fakat bütün bu gayretler felaketi önlemeye yeterli olmadı. Balkanlarda gittikçe artan nefret dolu ayaklanmalar, Batının himayesi ile savaş şeklini aldı ve binlerce insanı yok eden Balkan Savaşları hüsranla bitti. Bu arada Akif, heyecanının etkisi ile onlarca şiir yazdı. Şiirleri dilden dile, gönülden gönüle yayıldıkça, vatanın her yerinde bir canlanma, milletin her ferdinde bir hareketlenme görüldü ve Balkan faciasının yaraları el birliği ile sarılmaya başlandı.

Akif, Balkan Savaşların sonrasında İmparatorlukta oluşan geçici sükûnetten faydalanarak Mısır seyahatine çıktı. Oradan Medine’ye geçen şairin seyahati iki ay kadar sürdü ve daha sonra İstanbul’a döndü. I.Dünya Savaşının başlayıp Osmanlı –Alman ittifakı neticesinde Alman İmparatoru Wilhelm’in isteği doğrultusunda, oradaki Müslüman esirlerle görüşüp onları ikna etmek üzere Akif görevli olarak Almanya’ya gönderildi. 1914 yılında Berlin’e vardığı zaman kendisine büyük bir otelde geniş bir oda ayrılmıştı, fakat o burada kalmayı kabul etmemiş ve tren istasyonu karşısındaki üçüncü sınıf bir otele yerleşerek büyük bir fedakârlık ve fazilet örneği göstermişti.

 Akif Almanya’da ilk iş olarak, İngilizlerle ittifak içerisinde Osmanlı İmparatorluğuna karşı çarpışırken esir düşen Müslümanlarla görüşüp, onlara Osmanlı Devleti’nin içerisinde bulunduğu durumu anlatıp ikna etme yollarını aradı. Akif, Almanya’dayken Çanakkale Savaşı bütün şiddetiyle devam ediyordu. Başka cephelerde de mücadeleler bütün hızıyla devam etmekteydi. Ancak millet bütün ümidini Çanakkale Savaşı’nın sonucuna bağlamıştı. Bu mücadelenin kazanılması I. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirebilirdi. Öyle de oldu:

 Büyük bir başarı ile kazanılan Çanakkale Savaşı’nın tüm dünyadaki etkisinin heyecanı ile Akif , “Demek ki ölmüyoruz haydi arkadaş gidelim” diyerek Almanya’dan coşku ve heyecanla döndü. Bu sırada Osmanlı Devleti ve İslam âleminde ortaya çıkan dini meseleleri halletmek ve İslamiyet’e yapılacak hücumları karşılamak için Darü’l-Hikmeti’l İslami’yye Cemiyeti kuruldu.  Akif, başkâtip oldu ve hemen işe başladı. Bir yandan içten ve dıştan İslam’a yapılan hücumlara cevap vermeye çalışırken diğer yandan Said Halim Paşa’nın İslamlaşmak adlı eserini Fransızcadan Türkçeye çevirdi.

30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ülkenin üzerine bir kara bulut gibi çökmüştü. Bu durum neticesinde Akif, Anadolu’da başlayacak bir mukavemete katılmaya karar verdi. Bu sırada İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali ve katliamlara girişilmesi üzerine Mehmet Akif hemen Balıkesir’e giderek Zağanos Paşa Camiinde çok heyecanlı bir hutbe verdi. Bu hutbeye halkın beklenenden çok ilgi göstermesi üzerine daha birçok yerde ateşli konuşmalar yapıp, hutbeler verdikten sonra İstanbul’a döndü. Akif’in yaptıkları, dikkatlerin üzerine çekilmesine sebep oldu. İstanbul’da rahat hareket etme şansı kalmamıştı. Bunun üzerine Anadolu’da başlayan Milli Mücadeleye katılmaya karar veren Akif, Ankara’ya varır varmaz, Konya isyanına katılıp halkı teskin etmekle görevlendirildi. Bu sebeple gittiği Konya’da azami gayret göstermişse de kesin bir netice alamamıştı.

Akif, milli mücadelenin haklılığını basın yayın yoluyla duyurmak için Kastamonu’ya geldi. Eşref Ediple beraber Sebilürreşad Dergisi’ni çıkarmaya başladı. Verdiği vaazların da ateşli ve heyecanlı konuşmalarıyla ahaliyi düşmana karşı koymaya teşvik etti. Oluşturduğu bu duygu yoğunluğu ile Anadolu halkının şahlanıp vatanını, dinini, namusunu korumak için harekete geçmesine vesile oldu. Sebilürreşad Dergisi geniş kitlelere sesini duyurunca Mehmed Akif ve Eşref Edip Ankara’ya gelip Taceddin Dergâhına yerleştiler.

 Mehmed Akif önce İzmit ve Biga’dan mebus seçilmesine rağmen, daha sonra Burdurluların isteği üzerine Burdur mebusu oldu. Bu arada neşriyat işleriyle de uğraşıyordu.

Akif, Ankara’ya geldiğinde şehri karamsar bir hava içinde buldu. Yunan ordusunun Anadolu içlerine doğru ilerlemesi karşısında, birçok devlet erkânı meclisi Kayseri’ye taşımaya karar vermişti. Ancak Akif, Kayseri’ye taşınmanın bir dağılma olacağını ve tekrar toplanmanın güçleşeceğini düşünüyordu. Bu yüzden karara karşı çıktı. Meclisin Ankara’da kalmasını Sakarya’da yeni bir müdafaa hattı kurulup düşmanın orada karşılanmasını teklif etti. Teklifi benimsendi.

“Cihan yıkılsa, emin ol bu cephe sarsılmaz ”diyen

  Akif’in söylediği gerçekleşiyor, Yunan ordusunu bütün dünya desteklemesine rağmen cephe sarsılmıyor, gönüllerdeki ümit ve iman ışığı gün geçtikçe güçleniyor ve istiklal mücadelesinin başarısı giderek artıyordu. Bu sıralarda, bağımsızlık mücadelesi içinde verdiğimiz binlerce şehidin kanlarının rengi ile dalgalanacak bayrağa, ses ve nefes olacak bir marşa ihtiyaç duyuluyordu. Bu gaye ile Milli Eğitim Bakanlığı (Maarif Vekâleti)bir yarışma tertiplemiş ve kazanana beş yüz liralık para ödülü verileceği vaat edilmişti. 700’den fazla şiir bu yarışmaya katıldı. O vakit Ankara’da ikamet eden Mehmed Akif, para ödülü olduğu için yarışmaya katılmadı. Mecliste ise en güzel Marşı ancak Mehmed Akif’in yazabileceğine dair ortak bir kanaat vardı. Bunun için zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi, 5 Şubat 1921 tarihinde bir mektup yazarak onu marş yazmaya ikna etmeye çalışmıştı. Hatta yarışmayı kazanana verilecek olan beş para ödülü meselesini de Akif’in istediği şekilde halledeceğine dair söz vermişti. Bunun üzerine Akif, İstiklal Marşını yazmaya karar verdi. Bu andan sonra adanmış bir ruh hali içinde evde, camide, mecliste, yolda yürürken, yemek yerken, hatta uyurken dahi bununla meşgul oldu.  Konuyla ilgili olarak Konya mebusu Bekir Efendi, Cemal Kutay’a Akif’le ilgili şunları anlatır: ”Akif, bir gece birden uyanır, kâğıt arar bulamayınca yer yatağının sağındaki duvara marşın   ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım’ mısrasıyla başlayan kıtasını yazar.”

   Akif, İstiklal Marşı’nın bir kısmını Tacettin Dergâhı’nda kendinden geçmiş dalgın bir vaziyette, gece uyku aralarında, diğer kısımlarını, Meclis de görüşmeler sırasında, bazılarını da Hâkimiyet-i Milliye gazetesi idarehanesinde yazdı. 7 Şubat 1921 tarihinde tamamlanan marşı vatanın, milletin bekçisi olan “kahraman ordumuza” ithaf etti. Bu armağan, mebusların da oyları ve gönülden iştirakleri neticesinde, 12 Mart 1921 tarihinde milletvekilleri tarafından dört defa ayakta dinlenip alkışlanmış ve ittifakla kabul edilmişti.

 O sırada borçlu ve sırtına giyecek paltosu bile olmayan Akif, yarışma ödülü olarak konan beş yüz lirayı alıp kimsesiz kadın ve çocuklara iş, sanat öğretme ve fakirlikle mücadele amacıyla çalışan “ Darülmesai ” adlı kuruma bağışlar. Akif, İstiklal Marşı’nı şiirlerini topladığı kitabı Safahat’a almaz. Kitabına almama sebebini de şöyle açıklar: “ Onu millete hediye ettim. Artık o milletindir. Benimle alakası kesilmiştir. Zaten o milletin eseri ve milletin malıdır. Ben yalnız gördüğümü yazdım.”

  Mustafa Kemal’in İstiklal Marşı ile ilgili şu sözleri de oldukça manidardır: “Bu marş bizim inkılâbımızı anlatır. İnkılâbımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşı’nda İstiklal davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır; Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. İstiklal Marşı’nın bu pasajı asırlar boyunca söylenmeli ve bütün dost ve düşman anlamalıdır ki Türk’ün her şeyi hatta en mahrem hisleri bile tehlikeye girebilir, fakat hürriyeti asla… Bu pasajı her vakit tekrar ettirmek bunun için lazımdır. Bu demektir ki efendiler: Türkün hürriyetine dokunulmaz… !”

Nihayet bu heyecan, ıstırap, savaş, ümit ve zafer dolu yıllardan sonra İstiklal Marşı Şairi Mehmed Akif, beraberinde bir istiklal madalyası ve bir mavzer tüfeğiyle birlikte 1923’te Ankara’dan İstanbul’a döndü. Mehmed Akif’in İstanbul’a dönüşü aslında yeni bir başlangıçtı. Akif daha sonra Mısır’a gitti. Bu sırada Elmalı Hamdi Efendinin yazacağı Kuran-ı Kerim’in mealini tercüme etmek için Diyanet İşleri Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladı. Kış boyu çalışmalarına Mısır’da devam etti. Döndüğünde yenileşme hareketleri başlamış, Cumhuriyet ve Laiklik ilkeleri ülkede oturtulmaya çalışılmakta idi. Bu süreçte yaşananlar Akif’in ortamdan uzaklaşmak istemesine yol açtı. Bunun üzerine 1926 yılının kışında tekrar Mısır’a giden Akif, Kahire yakınlarındaki Hilvan’a yerleşip çalışmalarına burada devam etti. Mısır’da ki sıcağın da etkisi ile eski sağlığını kaybeden Akif,  değişik  zamanlarda Lübnan’a, İskenderiye’ye ve Antakya’ya giderek dinlendi. Akif’in hastalığı gün geçtikçe daha çok artıyordu. Hastalığının artmasıyla memleketten uzakta ölmek istemediğinden vatanına geri döndü. Akif, döndüğünde hemen  Sağlık yurduna yatırılıp tedavisine başlandı.

Akif hayatının son zamanlarında Halim Paşanın Alemdağ’daki konağına giderek, hayatının gayesi olan eserlerini bitirmeye azmetti. Fakat yakalandığı hastalık, vücudunu tamamen güçsüz bırakınca Alemdağ’da kalamaz oldu ve kendisini kaderin inisiyatifine bıraktı. Çünkü Mısırdan döndüğü gün peygamberimizin yaşında ölmeyi dua etmişti. O duası kabul oldu ve Akif istediği gibi Hakk’a yürüdü…

Davet ve teşvik görmeden gönlünün sesine uyarak gelen yüz binlerce vatan evladı, Beyazıd meydanını doldurdu. Namazdan sonra çoğu üniversiteli olan gençler bayrağa ve Kâbe örtüsüne sarılı olan tabutu adeta parmakları üzerinde taşıyarak Edirnekapı Mezarlığına götürdüler. Okunan Kuran-ı Kerimden sonra hep bir ağızdan istiklal marşını söyleyerek defnettiler.

Akif, “fetihten beri şehrin toprağına kendi eseri ile gömülen” ilk şairdir.

Akif’in Taceddin Dergâhı’nda her yıl toplanan bir avuç insan, onun hatırasını yâd etmeye çalışıyorsa da Akif, gönüllerde ışıl ışıl gezinse de bu hatıraların özenle korunması gerekmektedir.’Kıyametler koparan Bülbül’ün derdine aşina yeni kuşaklar, umutlarımızı diri tutmalıdır. Dünya bir köprü bizlerde gelip geçiciyiz… Asıl olan insanın hakikatle arasındaki perdelerin kalkması, kendine ve etrafındakilere acı vermeden yaşayabilmesidir. Merhum Akif insanın kendine ve ötekine acı vermeden yaşayabilmesi için toplumsal ve ahlaki ideallerinin olmasının gerekliliğini bize en çok hatırlatan ender şahsiyetlerdendir.

NELER SÖYLENDİ?
@
nike air flight 89 blue grey 5 ay önce
first air jordans for sale 100% authentic air jordans for salevans rata vulc brown suede fleece skate shoesair jordan i phat hi gs mineral blue copa bright violetair jordan v burgundy releasing this month
nike air flight 89 blue grey http://www.beechwoodsmilecentre.com/20/nike-air-flight-89-blue-grey
nike air jordan 13 homme air jordan noir air jordan 1 nouveau 5 ay önce
nike kobe 9 elite uconn by mache customs for geno auriemma 3best value adidas campus 80 original nero trainers on clearancechargement de l image en cours adidas scarpe trainers ginnastica tennis running energy cloudmaglia adidas fluo.jpg
nike air jordan 13 homme air jordan noir air jordan 1 nouveau http://www.combustionlente.com/shoes_fr29/nike-air-jordan-13-homme-air-jordan-noir-air-jordan-1-nouveau
jordan 7 hare 2014 5 ay önce
nike air force 1 low black black gum medium brownasics gel lyte 5 navymens air max lunar 90 green whiteair jordan retro 6 womens blue red
jordan 7 hare 2014 http://www.marraair.net/38/jordan-7-hare-2014
nike roshe run id yeezy 2 for sale 5 ay önce
air jordan 3 girlmens salomon speed cross 3 grey pinknike free flyknit 5.0 womens orange yellowkids new balance light up shoes black
nike roshe run id yeezy 2 for sale http://www.twsobgyn.com/31/nike-roshe-run-id-yeezy-2-for-sale
nike dunk sky hi navy blue 6 ay önce
details about miami heat new era 59fifty hardwood classic fitted nba cap hat authentic newlyst ktz seattle mariners c dub patch 59fifty cap in red for menfrance top hat vanderbiltnew era penn state nittany lions core 9fifty snapback cap
nike dunk sky hi navy blue http://www.concreteartsolutions.com/shoes_admin33/nike-dunk-sky-hi-navy-blue
nike hypershift womens basketball shoes white black 6 ay önce
air jordan 12 white varsity red blacknike roshe run flyknit kopenpatrick ewingair max force women
nike hypershift womens basketball shoes white black http://www.shipmentbangkok.com/27/nike-hypershift-womens-basketball-shoes-white-black
my new birthday nike slides nike air lebron slide 3 elite mens fresh dressed like a million bucks pi 6 ay önce
nike free 3.0 coralwomens nike kd 7 blue greyair jordan retro 10 womens black yellowtimberland 6 inch field boot
my new birthday nike slides nike air lebron slide 3 elite mens fresh dressed like a million bucks pi http://www.crystalriveroutdooradventures.com/shoes_admin23/my-new-birthday-nike-slides-nike-air-lebron-slide-3-elite-mens-fresh-dressed-like-a-million-bucks-pi
DeannaWar 6 ay önce
Hi guys! Rather visit my free adult site! - http://traff3.xvideass.top
Want to see more?
traff3.xvideass.top
hombre boost zapatillas adidas energy boost hombre negras negro designer salida 6 ay önce
nike air max 2015 herren schuhe wei脽 schwarz orange verkauf nike air max online shopnike air max lunar90 prm qs suit and tie pack nike air max nikecheap 2018 sneaker 7eaed air jordan 11 low whitevarsity red black jordan fly wade 2 white varsitycheap 304775 171 air jordan 7 retro olympic white metallic gold true red new
hombre boost zapatillas adidas energy boost hombre negras negro designer salida http://www.sprayonthesun.com/shoes18/hombre-boost-zapatillas-adidas-energy-boost-hombre-negras-negro-designer-salida
air jordan retro 3 gamma blue green 6 ay önce
womens nike air max 90 vt pink bluenike hypervenom phantom fg football boots black purpleall white womens air max nike air maxfive fingers shoes near me
air jordan retro 3 gamma blue green http://www.evanmcginnisphotography.com/201412/air-jordan-retro-3-gamma-blue-green
philadelphia phillies new era mlb retro classic 59fifty cap gt91itg9 3d42f 6 ay önce
spigen iphone chargeriphone 6s case iphone 8taekwondo phone casesunflower iphone 8 case
philadelphia phillies new era mlb retro classic 59fifty cap gt91itg9 3d42f http://www.shirleyannejoy.com/caps_1/philadelphia-phillies-new-era-mlb-retro-classic-59fifty-cap-gt91itg9-3d42f
nike kaishi auf rechnung 6 ay önce
umf skrillexnike air max 97 pearlnike hyperdunk 2015 low blue redadidas top ten hi sleek bow
nike kaishi auf rechnung http://www.steamboatshowdown.com/shoes_admin13/nike-kaishi-auf-rechnung
nike donne air zoom elite 9 nero bianco cool grigio donne scarpe 001 6 ay önce
nike lebron 12 2016 blue white orange herr skor sverige xfrnike herr vit svart hypervenom phelon neymar fg fotbollsskorherr adidas terrex trailmaker gtx herr trail l枚parskor eu 47 1 3 uk 12discount nike kyrie 2 kyrie oke black green glow basketball schuhe sale 819583 007
nike donne air zoom elite 9 nero bianco cool grigio donne scarpe 001 http://www.greatermaconbusinesswomen.com/shoes_fi20/nike-donne-air-zoom-elite-9-nero-bianco-cool-grigio-donne-scarpe-001
chaussure nike sb portmore noir et blanche homme 6 ay önce
nike zoom stefan janoski 615957 003 black whitewomens nike air max in pink blast grape white with nike crystal shoeshypervenom phelon ii tf astro turf kouluttajat hyper ryp盲le musta volt nike performancein 2019 tiles elegant puma training shoes football indoor yellow evospeed 4.4 it safety shoes men s
chaussure nike sb portmore noir et blanche homme http://www.oceanroadstudio.com/shoes_fr31/chaussure-nike-sb-portmore-noir-et-blanche-homme
all green air forces 8 ay önce
nike kyrie 2 black camouflage basketball shoes super dealsnike air max 2014 silver bluenike air force 1 high burgundy gumkobe 10 elite id
all green air forces http://www.tightedgeandstyles.com/shoes_admin5/all-green-air-forces
kids limited austin hooper 81 atlanta falcons jersey 8 ay önce
youth trey hoskins 7 weber state wildcats jerseymens collin eaddy 6 princeton tigers jerseybig and tall legend evan baylis 85 carolina panthers jerseykids proline haason reddick 43 arizona cardinals jersey
kids limited austin hooper 81 atlanta falcons jersey http://www.entrustadmin.net/NFL_27/kids-limited-austin-hooper-81-atlanta-falcons-jersey
kobe 9 high elite 8 ay önce
air jordan 1 quotesair jordan 3 gs vivid pinknike flyknit lunar 3 zapnike roshe runs womens cheap
kobe 9 high elite http://www.webkaydol.com/19/kobe-9-high-elite
mens adidas originals sneaker spring summer adidas originals x plr j grey 8 ay önce
suurempi kuva unisex tennarit nmd r1 pk sneakers adidas originals mustapuma el harmaa musta miesten polkuair force 1 low easter 2018buy women nike air huarache shoe white white women dance shoes
mens adidas originals sneaker spring summer adidas originals x plr j grey http://www.litowingservices.com/shoes_fi19/mens-adidas-originals-sneaker-spring-summer-adidas-originals-x-plr-j-grey
men texas longhorns nike ncaa h86 heathered cap black heather texas orange 20882894 8 ay önce
dallas cowboys new era 2018 draft mens 9fifty cap clothingucla bruins top of the world choice flex hat blueflex cap discount st. louis cardinals nike mlb vapor visor red st. louis cardinals hatstop of the world arizona state sun devils black ncaa dynasty memory fit fitted
men texas longhorns nike ncaa h86 heathered cap black heather texas orange 20882894 http://www.joemacdougallcricket.com/caps_29/men-texas-longhorns-nike-ncaa-h86-heathered-cap-black-heather-texas-orange-20882894
the levi s x air jordan 4 is releasing in white and black for adults and kids 8 ay önce
adidas superstar nere donnascarpe nike uomo air max 90 kpu grigie gialle italia scarpe da runningadidas zx flux adv taglia uk 7adidas originali nizza scarpe sportive uomo uomo uomo basse con lacci blu navy u89
the levi s x air jordan 4 is releasing in white and black for adults and kids http://www.win4ministries.com/shoes_at12/the-levi-s-x-air-jordan-4-is-releasing-in-white-and-black-for-adults-and-kids
air jordan flight 9 black green bean varsity red new blue 9 ay önce
cheap air max in us size 14nike sb dunk high concepts black fridaynike hyperdunk 2016 red yellownike roshe flyknit blue
air jordan flight 9 black green bean varsity red new blue http://www.cognitivescreenonline.com/1/air-jordan-flight-9-black-green-bean-varsity-red-new-blue
canada shoes 2012 nike lunarglide 3 kids frontier style action 600 grey red cyber white wolf 9 ay önce
nike roshe run 2013 kvinder lys lime nike free billige nike sko nike fotballskovacker l枚parskor lunartempo 2 lila rosa orange svart van nike l枚pning damskornike sportswear flyknit roshe one sneakers black white total orange voltmens shoes nike black white free 6.0 spiderman breathable new
canada shoes 2012 nike lunarglide 3 kids frontier style action 600 grey red cyber white wolf http://www.thehungerlaine.com/shoes39/canada-shoes-2012-nike-lunarglide-3-kids-frontier-style-action-600-grey-red-cyber-white-wolf
zx 5000 rspn chaussures zx flux adv tech shoes adidas adidas zx5000 rspn bold 9 ay önce
mens salomon fell raiser green greyadidas ultra boost silver sky bluefileair max tld 2.jpgadidas superstar athletic shoe
zx 5000 rspn chaussures zx flux adv tech shoes adidas adidas zx5000 rspn bold http://www.playingstories.com/shoes_admin16/zx-5000-rspn-chaussures-zx-flux-adv-tech-shoes-adidas-adidas-zx5000-rspn-bold
womens matthew rensvold 7 montana grizzlies jersey 9 ay önce
youth calvin de haan carolina hurricanes breakaway custom jerseywomens jimmy vesey 26 new york rangers replica home jerseywomens clayton stoner 4 vegas golden knights replica away jerseymens nic kerdiles 49 winnipeg jets replica jersey
womens matthew rensvold 7 montana grizzlies jersey http://www.cartamaps.net/NCAAF_33/womens-matthew-rensvold-7-montana-grizzlies-jersey
air jordan 6 women 013 9 ay önce
girls nike air maxes kidsbuy jordan 2013 online jordan 2013 releasesnew valentines air max 95nike air max retro mens
air jordan 6 women 013 http://www.cwheeler76.com/201502/air-jordan-6-women-013
nike air max 97 2013 hyp running herrskor hyper cobalt bright mango svart sport 9 ay önce
cheap air max 2015 women light blue grey black best selling clearance usa best prices usazoom choisir nike air max tn homme blanc noir nouvellenike performance court lite outdoor tennis shoes white vivid pink black womensoldes nike lunarglide 6 homme noir gris chaussure pour courir
nike air max 97 2013 hyp running herrskor hyper cobalt bright mango svart sport http://www.lovesloaves.com/shoes26/nike-air-max-97-2013-hyp-running-herrskor-hyper-cobalt-bright-mango-svart-sport
air max full court gray 9 ay önce
womens alex abrines 8 oklahoma city thunder navy jerseywomens jason pellerin 7 ole miss rebels jerseymens tyler barrett 70 drake bulldogs jerseymens ethan hicks 30 uc davis aggies jersey
air max full court gray http://www.campnotredame.net/Shoes_9/air-max-full-court-gray
air jordan 4 retro bred women 10 ay önce
nike air jordan 11 retro bred 2012pink and white jordan 3 pink and white jordan sneakerswomens nike zoom pegasus 32 gold greynike air jordan 3 kw nike air jordan 3 for sale
air jordan 4 retro bred women http://www.detetiveflorianopolis.com/40/air-jordan-4-retro-bred-women
low price 100 autentisk billige menn damer originals zx 700 sko university running hvit 10 ay önce
nike nike flyknit lunar 2 mens fluorescent green blue running shoeschile devolucion gratuita zapatos para correr nike mujer air max 90 prm em blanco platatienda online outlet nike shoes air max 90 running shoes blanco ghost verde espa帽a 8z0uultra boost ltd gold
low price 100 autentisk billige menn damer originals zx 700 sko university running hvit http://www.tangyberries.com/shoes12/low-price-100-autentisk-billige-menn-damer-originals-zx-700-sko-university-running-hvit
messi nuove scarpe uomini di arrivo adidas adizero f50 calcio nero arancio in vendita nel regno unito adidas adizero f50 crazylight trx fg 10 ay önce
running entrainement nike homme air max 97 noir or argentair blanc 2018 jordan gris retro 5 spizike 3 chaussures nouveaucheap nike free 5.0 v4 womenbuy nike air max 90 womens white new
messi nuove scarpe uomini di arrivo adidas adizero f50 calcio nero arancio in vendita nel regno unito adidas adizero f50 crazylight trx fg http://www.freewill-sports.com/shoes36/messi-nuove-scarpe-uomini-di-arrivo-adidas-adizero-f50-calcio-nero-arancio-in-vendita-nel-regno-unito-adidas-adizero-f50-crazylight-trx-fg
mens nike cortez yellow red nike cortez nylon yellow 10 ay önce
nike air max jr home run derbyairwalk x lowercaseunder armour curry basketball shoesnew balance audazo
mens nike cortez yellow red nike cortez nylon yellow http://www.atlantagear.net/21/mens-nike-cortez-yellow-red-nike-cortez-nylon-yellow
adidas pharrell pharrell adidas williams solare hu nmd pre order taglia 11 nero blu madre rosa 10 ay önce
茅l茅gant air max 2018 nike air max 2018 premium uomonuovo stile air jordan 7 vii bianca metallic oro midnight navy true rossoeconomici rosso nike air max 90 donna di vendita caldi dazzling striscesuper popolare nike blazer alte premium stampa floral donne scarpe grande sconto
adidas pharrell pharrell adidas williams solare hu nmd pre order taglia 11 nero blu madre rosa http://www.exclusivesofabintaro.com/shoes39/adidas-pharrell-pharrell-adidas-williams-solare-hu-nmd-pre-order-taglia-11-nero-blu-madre-rosa
nike air force un blanco colorido 10 ay önce
adidas zx 8000 b26369 boost correr running zapatillas negro amarillo b26369 8000 41 1 3zapatillas adidas neo cloudfoam lite blancas grises mujer 79891554cx adidas sudaderas baratasnike roshe one 511881online shopping for nike kawa shower slides for men sandals black white nike
nike air force un blanco colorido http://www.lovechrissie.com/shoes1/nike-air-force-un-blanco-colorido
germany national team adidas womens 2016 home jersey white black 10 ay önce
mens philadelphia phillies majestic alternate scarlet flex base authentic collection custom jerseypreschool boston red sox majestic red alternate cool base team jerseywomens otto porter jr 22 washington wizards red jerseymens cleveland cavaliers collin sexton fanatics branded wine 2018 nba draft first round pick fast break replica jersey icon edition
germany national team adidas womens 2016 home jersey white black http://www.beaufordelaware.net/MNS_40/germany-national-team-adidas-womens-2016-home-jersey-white-black
80s air jordans 10 ay önce
air jordan phase purple yellownike cb34 black orange blaze purplenike trainerendor pink foil detailed picturesnike zoom winflo 3 womens sky blue yellow
80s air jordans http://www.ibcbrazil.com/12/80s-air-jordans
nike tiempo mystic v fg botas de f煤tbol con tacos blanco negro electro green 10 ay önce
al1455 espa帽a venta caliente 2017 nuevo estilo adidas instinct og barato venta hombres outdooradidas gazelle zapatillas zapatos de moda sudaderas sudadera roja entregabest kicks images on pinterest adidas shoes adidasbest selling air jordan retro 3 zapatos para hombre negro todo venta nike air jordan flight sudadera nike air jordan baratas
nike tiempo mystic v fg botas de f煤tbol con tacos blanco negro electro green http://www.witchile.com/shoes20/nike-tiempo-mystic-v-fg-botas-de-f%c3%batbol-con-tacos-blanco-negro-electro-green
adidas 11nova fg j bianco nere uomo calcio acquistare 10 ay önce
air jordan 11 retro low white varsity reduomo nike air max 97 ul 2017 scarpa da corsa platino puro grigio scuroadidas l.a. trainer giallo navy blu scarpe ingrandiscibeautiful nike lebron 13 xiii ep lebron james multi color mens basketball shoes trainers 807219 008
adidas 11nova fg j bianco nere uomo calcio acquistare http://www.notjustworkshop.com/shoes4/adidas-11nova-fg-j-bianco-nere-uomo-calcio-acquistare
metallic silver grey light pink womens nike shox nz shoes 10 ay önce
nike tanjun verdeadidas originals adidas originals sneakers mens womens suede superstar superstar swede college navy running whitenike kobe 12 conceptkids footlocker jordans
metallic silver grey light pink womens nike shox nz shoes http://www.techsmartsystems.net/Shoes_4/metallic-silver-grey-light-pink-womens-nike-shox-nz-shoes
verde azul parte superior design en venta zapatos adidas messi ace16 3 fg f煤tbol botas nike rebajas venta nike roshe run flyknit 10 ay önce
encaja exactamente baratas adidas originals superstar 2013 06 adidas rosa palo 2017nike bota de nike mercurial suprfly suprfly suprfly v neymar jr ag pro azul贸nbotas adidas performance amarillo blanco alta calidad x 15.1 fg ag de f煤tbol frozen nightnike mujer hombre nike free walk royal black white deep royal black walk zapatos espa帽a es eu tama帽o 37
verde azul parte superior design en venta zapatos adidas messi ace16 3 fg f煤tbol botas nike rebajas venta nike roshe run flyknit http://www.coleymojo.com/shoes32/verde-azul-parte-superior-design-en-venta-zapatos-adidas-messi-ace16-3-fg-f%c3%batbol-botas-nike-rebajas-venta-nike-roshe-run-flyknit
mens lucas castro 19 chievo verona jersey 10 ay önce
mens chris palmer 98 california golden bears jerseymens jay bowdry 5 georgia southern eagles jerseymens teamcolor rayshawn jenkins 25 los angeles chargers jerseywomens proline drew morgan 81 miami dolphins jersey
mens lucas castro 19 chievo verona jersey http://www.techsmartsystems.net/MNS_39/mens-lucas-castro-19-chievo-verona-jersey
black friday yeezy deals 10 ay önce
nike lebron james pinknike air vapormax white 849558 100air jordan original og 5 v fire reds white red black 23jordan 10 black green grey
black friday yeezy deals http://www.leather-bookmarks.com/33/black-friday-yeezy-deals
adidas baratas ambici贸n pb malla fina negro rojo outlet espa帽a adidas ropa 10 ay önce
zapato adidas crazylight boost low 2016 james harden blanco gris silver yq9289 bighombres nike lunar cruzada fingertrap formaci贸n capacitaci贸n cruzada lunar zapatos bnib baratos zapatos de mujer zapatos de mujerleather leather leather hombres nike cortez basic lona zapatos casual todosde alta calidad adidas acreditado ace sg 16.1 cuero solar verde rosa choque core negro
adidas baratas ambici贸n pb malla fina negro rojo outlet espa帽a adidas ropa http://www.andrealkennedy.com/shoes20/adidas-baratas-ambici%c3%b3n-pb-malla-fina-negro-rojo-outlet-espa%c3%b1a-adidas-ropa
womens nike air presto blue gold 11 ay önce
nike internationalist trainers womensnike free jordan heelsair jordan 12 limited edition for sale limited edition rugsair jordan 1 mid premium youth grey
womens nike air presto blue gold http://www.buenosvidentes.com/15/womens-nike-air-presto-blue-gold
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2653
 • 2Başakşehir FK2653
 • 3Galatasaray2650
 • 4Sivasspor2649
 • 5Beşiktaş2644
 • 6Alanyaspor2643
 • 7Fenerbahçe2640
 • 8Göztepe2637
 • 9Gaziantep FK2632
 • 10Denizlispor2631
 • 11Antalyaspor2630
 • 12Gençlerbirliği2628
 • 13Kasımpaşa2626
 • 14Konyaspor2626
 • 15Yeni Malatyaspor2625
 • 16Çaykur Rizespor2625
 • 17MKE Ankaragücü2623
 • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
Frankfurt Başkonsolosluğunun
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
Avrupa Olay Gazetesi 87.Sayı
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA